यस वित्तीय संस्थाका लघुवित्त समूहमा आवद्ध ऋणी सदस्यहरुको कालगति वा कुनै भवितव्य दुर्घटना भई मृत्यु भएमा निज सदस्यको परिवारमा उक्त ऋण बोझ नहोस भन्ने उद्देश्यका लागि यो सुरक्षण सुविधा तर्जुमा गरिएको छ । यस सुरक्षण सुविधामा सहभागी हुन लागि ऋणीले कर्जाको विमा शुल्क रु. ४।७५ प्रति हजारका दरले बझुाउनु पर्दछ । सो बापत यदि ग्राहक ऋणीको कालगतिले मृत्यु भएमा बिमाड्ढ रकम र दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा २०० प्रतिशत भुक्तानी पाउनेछन ।