Welcome to DLBSL, Contact Us:- (Tel) 068-520905/524351 Mail:- infodesk@dhaulagiribank.com Website:- www.dhaulagiribank.com

यस वित्तीय संस्थाका लघुवित्त समूहमा आवद्ध ऋणी सदस्यहरुको कालगति वा कुनै भवितव्य दुर्घटना भई मृत्यु भएमा निज सदस्यको परिवारमा उक्त ऋण बोझ नहोस भन्ने उद्देश्यका लागि यो सुरक्षण सुविधा तर्जुमा गरिएको छ । यस सुरक्षण सुविधामा सहभागी हुन लागि ऋणीले कर्जाको विमा शुल्क रु. ५.२५।– प्रतिशत प्रति हजारका दरले बझुाउनु पर्दछ । सो बापत यदि ग्राहक ऋणीको कालगतिले मृत्यु भएमा बिमाड्ढ रकम र दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा २०० प्रतिशत भुक्तानी पाउनेछन ।

Close Menu