Welcome to DLBSL, Contact Us:- (Tel) 068-520905/524351 Mail:- infodesk@dhaulagiribank.com Website:- www.dhaulagiribank.com

यस वित्तीय संस्थाका लघुवित्त समूहमा आवद्ध ऋणी सदस्यहरुको कालगति वा कुनै भवितव्य दुर्घटना भई मृत्यु भएमा निज सदस्यको परिवारमा उक्त ऋण बोझ नहोस भन्ने उद्देश्यका लागि यो सुरक्षण सुविधा तर्जुमा गरिएको छ । यस सुरक्षण सुविधामा सहभागी हुन लागि ऋणीले कर्जाको विमा शुल्क रु. ५.२५।– प्रतिशत प्रति हजारका बझुाउनु पर्दछ । सो बापत यदि ग्राहक ऋणीको कालगतिले मृत्यु भएमा बिमाड्ढ रकम र दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा २०० प्रतिशत भुक्तानी पाउनेछन ।

यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको दैनिक जीवनयापनको क्रममा आकस्मिक घटना हुनपुगेमा सदस्यलाई राहत स्वरुप सहयोग गर्ने अभिप्रायले यस सुविधाको लिइएको छ । यस सुविधा यस संस्थामा आवद्ध सवै सदस्यहरुले लिन सक्नेछन् । यस सुरक्षणमा सहभागी हुन प्रति सदस्य रु. ६२।– र पतिको समेत जोखिम गर्नु परेमा थप रु. २८।– गरी कुल रु. ९०।– रुपैया एक आ.व.को शुल्क लाग्ने छ । यो एक वर्षेको म्याग्दी अवधिको लागि मात्र मान्य हुनेछ । यस सुरक्षण्मा सहभागी सदस्यहरुले निम्न सुविधा प्राप्त गर्दछ ।
मृत्यु लाभ सदस्यको मृत्यु भएमा रु. ५०००।–, पतिको मृत्यु भएमा रु. ७०००।–
घातक रोग लागेमा रु. ५०००।–
सुत्केरी भएमा रु. २०००।– (बढिमा दुई पटक)

Close Menu